Strona główna Kontakt

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym.
Broker działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 2003/124 poz. 1154 z późn. zm., dalej: upu).
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia (art. 2 upu).
Broker wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, zwane „czynnościami brokerskimi”(art. 4 upu) – broker działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Klienta, ściśle w zakresie określonym tym pełnomocnictwem.
Broker, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje czynności brokerskie polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie (art. 4 upu).
Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (art. 20 upu).
Zezwolenie wydaje organ nadzoru (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego, poprzednio Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a wcześniej Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń).
Rejestr brokerów ubezpieczeniowych prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego w systemie informatycznym. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich (art. 37 upu). Informacje z rejestru brokerów ubezpieczeniowych są udzielane na wniosek – zakres i procedurę udzielania informacji reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. 2006/178 poz. 1316).
Broker ubezpieczeniowy może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne. Osoby te muszą spełniać wymogi określone w art. 23 i 28 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Osoby wykonujące czynności brokerskie są wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
Broker może zlecić wykonywanie czynności wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów (art. 25 upu).
Broker wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz Klienta za wynagrodzeniem (art. 2 upu). Wynagrodzenie za pośrednictwo (kurtaż) jest płacone brokerowi przez zakład ubezpieczeń. Klient nie ponosi więc z tego tytułu dodatkowych kosztów. Strony umowy brokerskiej mogą jednak umówić się, że za określony zakres czynności (np. ocena ryzyka, doradztwo) wynagrodzenie broker otrzyma od zleceniodawcy.
Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (art. 22 upu).
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie, oraz szkody wyrządzone przez podmioty, którym broker zlecił wykonanie specjalistycznych czynności.
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
Brokerzy działają w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu (z: Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera zwanego Kartą Sobieszewską).

design HM sp. z o.o. 2008
profesjonalny hosting www.hb.pl
Strona główna | Oferta | Zgłoszenie szkody | Kontakt